Information Package / Course Catalogue
General Information
Unit Managers
Ins. Hüseyin Önlem ERSÖZ
Department Head
Unit Coordinators
Ins. İsmail Mert ÖZDEMİR
Bologna (ECTS/DS) Coordinator
Ins. İsmail Mert ÖZDEMİR
Erasmus Coordinator
Ins. İsmail Mert ÖZDEMİR
Farabi Coordinator
Ins. İsmail Mert ÖZDEMİR
Mevlana Coordinator
Ins. Hüseyin Önlem ERSÖZ
Placement (Internship) Coordinator
Adnan Menderes University - Information Package / Course Catalogue